Kushtet e Përdorimit

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHITJEVE

1.1 Çdo porosi e berë online në New Century shpk (shop.ama.caffe.com)  do të meret në rishikim nga kushtet e përgjithshme të shitjes dhe i nënshtrohet kushteve të veçanta të zbatueshme për porositë e vendosura përmes Internetit ose me Qendrën e Marrëdhënieve me Klientët.

1.2 ama®caffè  ka të drejtën të modifikojë Kushtet e përgjithshme të shitjeve në çdo kohë duke publikuar një version të ri.2. POROSITË

2.1 Ju mund të vendosni porosinë tuaj:

• Në website: shop.amacaffe.com

Për paqartësi na telefoni: +355 688 078 888

2.2 Transporti bëhet në të gjithë Shqipërinë me tarifa:
– në Tiranë 200 lekë për porosi nën 5,000 lekë.
– jashtë Tiranës 300 lekë për porosi nën 8,000 lekë
* Dërgesa falas për porositë në Tiranë mbi 5,000 L dhe jashtë Tiranës mbi 8,000 L

2.3 ama®caffè  ofron produktet e saj duke u bazuar në gjëndjen e stokut që ka në dispozicion.

2.4 ama®caffè  ka të drejtën të refuzojë porositë, sidomos në rastet e faturave të pa paguara ose falimentimit.3. SHPËRNDARJA

3.1 ama®caffè  përpiqet për të siguruar që dërgesat në Tiranë të bëhen brënda 24-48 orëve. Në rrethe dërgesat bëhen brenda 48-72 orëve.

3.2 Nëse kërkoni një formë ose mjet të veçantë per marjen e produktit, ndryshe nga ai që përdoret zakonisht nga ama®caffè , çdo kosto shtesë do t’ju faturohet.

3.3 Rreziku i humbjes dhe dëmtimit të mallrave ju kalon gjatë dorëzimit.4. VERIFIKIMI I MALLRAVE

4.1 Është përgjegjësia juaj për të verifikuar sasinë dhe gjendjen e mallrave pas dhënies në dorëzim dhe në rast dëmtimi ose sendeve të humbura gjatë mbërritjes, duhet të njoftoni dhe paraqisni një kërkesë tek korrieri dhe të informoni ama®caffè  brenda 2 ditëve nga marrja ne dorëzim

(duke mbajtur të gjitha faturat përkatëse dhe shënimet e nënshkruara të dorëzimit).

4.2 ama®caffè në të tilla rrethana do t’ju sigurojë zëvendësimin me mallra identike ose një kthim të plotë kur kërkohet.5. KTHIMI I PRODUKTEVE

5.1 Nëse gjatë blerjes online në shop.amacaffe.com, produkti nuk është brënda pritëshmerisë, ju keni të drejtë të ktheni makineritë dhe produktet e tipit aksesorë brenda 14 ditëve nga marrja e mallrave.

5.2 ama®caffè do të pranojë vetëm kthime  për mallra në kutinë origjinale; me paketimin dhe ambalazhimin e tyre; të mos jenë përdorur apo dëmtuar gjatë hapjes apo provës dhe tё shoqërohen me të gjithë aksesorët, fletët udhëzuese të përdorimit, bashkë me faturën e blerjes.

5.3 Nëse dëshironi KTHIMIN e lekëve, lajmërimi për kthimin e produktit duhet të bëhet brenda 48 orëve, – nga momenti që ju keni marrë porosinë në dorëzim nga korrieri ynë.

5.4 Nëse lajmërimi për kthimin e produktit bëhet brënda 14 ditëve dhe pas 48 orëve (nga momenti që ju keni marrë porosinë në dorëzim nga korrieri ynë), ju do keni mundësi vetëm ta zëvëndësoni produktin me një produkt tjetër.

5.5 Kapsulat e kafesë nuk mund të kthehen, vetem nëse produkti është dëmtuar në tranzit ose kur është dorëzuar produkti i gabuar ku në të ketë rast zbatohen kushtet e detajuara në seksionin 5.2 më lart.6. ÇMIMET DHE FATURIMI

6.1 Çmimet e faturuara për mallrat që porosisni janë ato çmine në fuqi për datën kur ju keni vendosur porosinë tuaj duke përfshirë TVSH-në, kur është e aplikueshme, por përjashtojnë tarifat e dorëzimit kur nuk plotësohen kushtet e përfitimit për dërgesa falas..

6.2 Tarifa për shërbimin e dorëzimit të produktit  përfshihet veçmas në faturë kur zbatohet.7. ZOTËRIMI I MALLRAVE

7.1 ama®caffè mban titullin dhe mbetet pronari ligjor i mallrave të furnizuar derisa të paguhet plotësisht fatura e blerjes.8. GARANCIA E  APARATËVE DHE SHËRBIMEVE PAS SHITJES

8.1 Aparatet ama®caffè janë të garantuara në përputhje me termat dhe kushtet specifike të listuara në dokumentacionin origjinal të produktit dhe një garanci e tillë nuk cenon të drejtat tuaja ligjore të konsumatorit.

8.2 Për çdo pyetje në lidhje me funksionimin, mirëmbajtjen dhe shërbimin pas shitjes së aparatit tuaj, ju lutemi kontaktoni ama®caffè  në telefon për këshilla dhe ndihmë.9. MBROJTA E TË DHËNAVE TË KLIENTIT

9.1 ama®caffè nuk u shet ose shpërndan të dhënat tuaja personale palëve të treta dhe i trajton ato në përputhje të rreptë me ligjin në fuqi dhe politikën e tij të intimitetit.